Wat is Bewindvoering

Wat is bewindvoering

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. De bewindvoerder heeft tot taak het onder bewind gestelde vermogen te beheren. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd, omdat de mensen worden beschermd tegen het niet kunnen beheren van hun administratie/financiën

Deze maatregel wordt uitgesproken door de Kantonrechter voor meerderjarige mensen die hun vermogensrechtelijke belangen niet naar behoren kunnen waarnemen. Dat betekend dat iemand op financieel gebied niet goed voor zichzelf kan zorgen zorgt, dit kan ook van tijdelijke aard zijn. Bij Bewindvoering staat niet een persoon maar zijn geld en goederen onder bewind. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd, omdat de mensen worden beschermd tegen het niet kunnen beheren van hun administratie/financiën

Door wie kan het worden aangevraagd?

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door uzelf (de rechthebbende), partner of familie (tot de vierde graad), een mentor of een curator. Mocht u weer uit Bewindvoering willen dient u een verzoek in te dienen bij de kantonrechter om het weer ongedaan te maken, maar de kantonrechter kan dit weigeren als deze vindt dat de gronden (de redenen) voor het instellen van het bewind nog steeds bestaan

Beschermingsbewind wordt ingesteld voor zolang als dat nodig is, dat kan tijdelijk zijn maar ook voor onbepaalde tijd. Beschermingsbewind kan ingesteld worden voor alle gelden en goederen maar ook voor een bepaald deel, bijvoorbeeld een erfenis of een huis.

Voor wie kan de maatregel worden uitgesproken?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig zorg kunnen dragen voor haar/zijn financiën. Dit kan zijn door een geestelijke of verstandelijke handicap, verslaving, ouderdom of andere bijzondere omstandigheden. Dan kan de Rechter op uw verzoek een professionele bewindvoerder benoemen om de financiën te beheren.

Taken bewindvoerder

Hieronder kunt u zien welke werkzaamheden wel en niet behoren tot de taken van een bewindvoerder van Beschermingsbewind:

Tot de werkzaamheden van de bewindvoerder behoren: 

 • aanvragen bewind en zo nodig mee naar zitting,
 • in kaart brengen samenstelling vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen; beschrijven boedel
 • alle reguliere werkzaamheden i.v.m. inkomen/werkzaamheden cliënt, zoals aanvragen uitkering en huurtoeslag en regelen van bankzaken; zo nodig wijzigen samenstelling vermogen;
 • eventueel met oog op verhuizing in overleg met rechthebbende en/of familie verkoop woning/inboedel.
 • het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte box 1 over het laatste belastingjaar, kwijtschelding verzoeken van heffingen, aanvragen (bijzondere) bijstand en huurtoeslag
 • andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen
 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen
 • regelmatig contact met rechthebbende; binnen redelijke grenzen spreekuurcontact
 • in beperkte mate naar zitting kantonrechter
 • Opstellen maandoverzicht
 • Beheren bankrekeningen
 • Behandelen dagelijkse post
 • Contact gemeenten/Belastingdienst e.a. instanties
 • Contact GGZ/mentor/(woon)begeleiding
 • Verrichten betalingen
 • Uitkerings- of inkomensreparatie
 • Aanvragen bijzondere bijstand: bewindvoerderskosten/eigen bijdrage CAK/andere kosten die noodzakelijk zijn
 • Checken verzekeringen: WA-inboedel-uitvaart
 • Declaratie van ziektekosten
 • Toeslagen Belastingdienst aanvragen/wijzigen
 • Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelasting indien mogelijk
 • Aanvragen gemeentelijke minimaregelingen
 • Aangifte Inkomstenbelasting Box 1
 • Inventariseren & analyseren schulden
 • Aanschrijven schuldeisers
 • Contact schuldeisers
 • Indien mogelijk betalingsvoorstellen doen en invoeren
 • Opstarten minnelijk schuldhulpverleningstraject
 • Aanvragen wettelijke schuldsanering (Wsnp) meestal via de gemeente
 • Communicatie schuldhulpverleners/Wsnp-bewindvoerders
 • Afleggen rekening & verantwoording aan de kantonrechter

Niet tot de gewone werkzaamheden behoren:

 • ontruiming van de woning
 • regelen van zeer problematische schulden
 • meegaan naar Wsnp-zitting of naar het UWV/GAK, bij gebreke van een toevoeging voor rechtsbijstand, het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling (soms gaat cliënt niet als bewindvoerder niet meegaat).
 • bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende; hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is
 • problematische schuldsanering
 • verkoop van onroerend goed of aandelen
 • ontruiming van de woning;
 • aangifte IB in box 1 voor meerdere jaren in één keer en aangifte in box 2 of 3
 • frequent naar zitting kantonrechter, vooral als de afstand groot is.

 Voor verdere informatie over beschermingsbewind kunt u als beste kijken op de website van de overheid https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/curatele-bewind-mentorschap